100.000 اتاق پاك استاندارد ما

تمامی محصولات دارویی مستقیماً بعد از آنبلینگ به اتاق پاك انتقال می‌یابند.

ماشین‌های كنترل كیفی و بسته ‎بندی داخل اتاق پاك نصب شده‌اند. اتاق پاك تحت استاندارد 100،000 می‌باشد.

هوای تازه تولید شده توسط فن‌ها طی سه مرحله فیلتر و بعد از آخرین فرآیند فیلترینگ هپا وارد اتاق پاك می‌‌شوند.

ماشین‌های بسته‌بندی تمام اتوماتیك

شیشه‌های دارویی توسط ماشین‌های تمام اتوماتیك ساخته شده شركت ایتالیایی NOVOPACK بسته‌بندی می‌گردند.

اتاق پاك

اصول ساخت خوب (GMP)تضمین كننده اتاق پاكی است تحت استاندارد 100،000 می‌باشد.

فیلتراسیون هپا

برخلاف فیلتراسیون یونی و ازونی كه به ترتیب از گاز یون منفی و ازون استفاده می‌كنند، فیلتراسیون هپا به طور مكانیكی كار می‌كند.