كنترل كیفی سه مرحله‌ای

تمامی محصولات به صورت دیداری، مكانیكی و الكترونیكی توسط تجهیرات تمام اتوماتیك كنترل می‌شوند. بطری‌های معیوب طی سه مرحله فرایند كنترل به وسیله دستگاه های زیر شناسایی می‌گردند.

دستگاه M

دستگاه بازرسی دیواره جانبی چندکاره (Multiple sidewall inspection Machin)
این ماشین به وسیله دوربین‌های قوی خود به بازرسی جانبی بدنه و عیوبی مانند حباب، برآمدگی،فرورفتگی، قفس پرنده و وجود خرده سنگ‌ها در بطری به دلیل عدم ذوب کامل می‌پردازد.

ICAM & MULTI 4

دستگاه بازرسی چندگانه سریع
این دستگاه با 6 ایستگاه بازرسی و 32 شمارنده، به طور عمده برای بازرسی‌های زیر استفاده می‌شود:
قطر انتهایی داخلی و خارجی، ارتفاع، کنترل بدنه بطری، دو پهنی ضخامت.

دستگاه بازرسی پایه (Bottom Inspection Machine) این دستگاه به بازرسی تمامی عیوب پایه‌ای بطری مانند وجود لك، لب شكری و سنگ می‌پردازد.

آزمایشگاه‌های فیزیكی و شیمیایی

به جهت حصول اطمینان به دست یابی به بالاترین كیفیت و هچنین واجد شرایط بودن استاندارد GMP، تمامی محصولات و مواد اولیه از نظر فیزیكی و شیمیایی روزانه كنترل می‌شوند.