زمان‌بندی پرداخت سود سهام كرازی عملكرد سال 1399

زمان‌بندی پرداخت سود سهام كرازی عملكرد سال 1399
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
به استناد مصوبه مجمع عمومی مورخ 24 خرداد 1399 و پیشنهاد هیأت مدیره، مقرر گردید مبلغ
400 ریال برای هر سهم به نحو زیر توزیع گردد:
1) سود سهام سهامداران (حقیقی) که قبل از تاریخ 1400/04/28، در سامانه سجام ثبت نام نموده‌اند در تاریخ
1400/04/28 از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز خواهد شد.
2) سود سهام سهامداران (حقیقی) که در سامانه سجام ثبت نام ننموده‌اند به شماره حسابی که از طریق
مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.raziglass.com ارسال نموده اند از تاریخ 1400/05/01 الی
1400/06/01 واریز خواهد شد.
شایان ذکر است شماره حساب الزاماً میبایست به نام سهامدار باشد.
3) سود سهام سهامداران (حقوقی) در تاریخ 1400/04/28 به شماره حساب اعلام شده به نام‌ شخص حقوقی
واریز میگردد.